การแยกเงิน

เงินของลูกค้าถูกเก็บในบัญชีสินเชื่ออย่างอิสระโดยธนาคารนานาชาติอันดับต้นๆและเงินของคุณจะถูกแบ่งออกจากเงินต้นที่ท างานของบริษัทโดยชัดเจนบริษัทของเราท าได้เพียงโอนกองทุนต่างๆส าหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตของลูกค้าและไม่มีใครหรือองกรค์ใดสามารถที่จะถอนกองทุนจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าได้ พวกเราแต่งต้งับริษทั ให้คา ปรึกษาดา้นบญั ชีสากลส าหรับการตรวจสอบงบการเงินและใช้นโยบายระดบั สูงส าหรับบริษทั ตวัแทนที่ ่มีอา นาจควบคมุ เรื่อง “การใช้กองทุนของลูกค้า” และ “เงินทุนที่เพียงพอ” อย่างเคร่งครัด

ความมนั่ คงทางการเงิน

Umex forex แต่งต้งัให้ธนาคารนานาชาติอันดับต้นๆให้เป็นธนาคารบริหารทรัพย์สินเงินทุนของลูกค้า เงินของลูกค้าที่ได้รับโดย Umex forex จะถูกน าเข้าบัญชีสินเชื่อเงินทุนลูกค้าของธนาคารในวันที่ได้รับเงินทุน หรือก่อนหน้าวันท าการถัดไปและล าดับของตัวชี้วัดการควบคุมภายในจะถูกประกาศที่ส่วนรักษาความปลอดภัยในเงินทุนของลูกค้า

การฝากและถอนเงินของลูกค้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากอันดับที่แตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ต้องการ

รักษางบกระแสเงินสดของบริษัทให้กับอัตราส่วนของลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1

เงินทุนในการด าเนินการทางธุรกิจของลูกค้าจะถูกฝากด้วยตนเองและถูกพิสูจน์ยอดทุกวัน