คา สั่งธนาคารการลงทุน

ค าสั่งของธนาคารการลงทุน จัดเตรียมให้ผู้ใช้แบบล่าสุดตลอด 24 ชวั่ โมง โดยธนาคารระดับโลกที่ลงทุนโดยตรงและตรงข้ามเกี่ยวกับ Forex,คือต าแหน่งส่วนลดซึ่งรวมถึง Citibank, Bank of Maerica Merrill Lynch, Margab Stanley และ Goldman Sachs ผู้ใช้สามารถพัฒนาพฤติกรรมการซื้อขายโดยศึกษาตรรกะแนวโน้มราคา ขณะเดียวกันสังเกตการลอยตัวของการสูญเสียแบบเป็นปัจจุบันของธนาคารการลงทุนเพื่อปรับต าแหน่งได้ทันเวลา

อัพเดทล่าสุด
ธนาคารการลงทุนระดับแนวหน้า
ตรงไป/ข้าม
สถานะกลยุทธ์
ราคาเปิด
ราคาเป้าหมาย
SL Price
Floating P/L
    แหล่ง: Golden Ten Data Center