ความโปร่งใส

Umex forex บริการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเชี่ยวชาญและมีโมเดลราคาที่ยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น คุณจะสามารถรู้ได้ทันที่ว่าคุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง และมีค่าบริการเพิ่มเติมในการซื้อขายอะไรบา้งซึ่งเรายินดีเสมอที่จะเปิดเผยราคาตามค าร้องขอ

แพลตฟอร์ม MT5ที่มีประสิทธิภาพ และแอพพลิเคชนั่ ที่ง่ายต่อการใช้งาน

Umex forex เสนอค าตอบของการซื้อขาย MetaQuotes Forex แบบสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ให้พบกับประสบการณ์การซื้อขาย Forex ที่เร็วกว่าดว้ยแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชนั่ MetaTrader 5 ที่มีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน

ท างานเทียบเท่า MetaQuotes, Umex forex ได้พัฒนาเน็ตเวิร์คระบบไฟเบอร์ออฟติกที่มีเอกลักษณ์ด้านความคงทน, และปรับแต่งการจัดการซื้อขาย Forex ที่เร็วที่สุด

กฎข้อบังคับและความปลอดภัย

Umex forex investment limited ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย ASIC (ใบอนุญาตเลขที่ 001309512) ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยพันธกิจองค์กรที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าสู่ตลาด Forex ระดับโลกได้อย่างยุติธรรมและโปร่งใส

การถอนเงินที่สะดวกสบาย

ถอนเงินของคุณในทันทีโดยใช้ระบบการจ่ายเงินที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ