ทองคำ ETF

โกลด์อีทีเอฟเป็นวิธีการลงทุนทองคำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงสถานะสามารถสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาด
ตำแหน่ง ETF ทองคำเพิ่มขึ้นแสดงว่าการซื้อเพิ่มขึ้นตลาดนั้นรั้นอารมณ์ของทองคำกำลังร้อนแรงขึ้นและทองคำรั้น
ตำแหน่ง ETF ทองคำลดลงแสดงว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอารมณ์ตลาดทองคำปรับตัวสูงขึ้น

วัน
(AM EDF)
รายการท้งัหมด
(tons)
เพิ่มข้ึน/ลดลง
(tons)
มูลค่ารวม
($100 ล้าน)
    แสดงเพิ่มเติม
    แหล่ง: Golden Ten Data Center